Testamentêre Hulp

Beskerm jou geliefdes en help ander

Selfs as jy nie meer daar is nie.

Waarom is ‘n testament noodsaaklik?

Wanneer jy afsterwe is jou testament een van die belangrikste dokumente wat jy vir jou naasbestaandes agterlaat. Dit is daarom uiters belangrik dat dit korrek is, opgedateer word en jou eie wense reflekteer.

Indien jy oor geld, besittings, persoonlike eiendom, waardevolle artikels of enige ander bates beskik, vorm dit jou boedel wanneer jy tot sterwe kom. Deur ‘n testament op te stel, bepaal jý wie uit jou boedel erf, wát met jou goed gebeur, en wié jou boedel moet hanteer (eksekuteur).

Jou testament moet ook (indien van toepassing) jou minderjarige kinders beskerm deur uiteen te sit hoe fondse namens hulle geadministreer moet word. Enige ander persoonlike wense kan ook in jou testament gespesifiseer word, bv. jou wense ten opsigte van kunsmatige lewens-ondersteuning (ook bekend as ʼn lewende testament), orgaanskenking, verassing, ens.

Indien jou testament wetlik geldig is, sal jou wense nagekom word, maar as dit ongeldig is, of ontbreek, sal jou boedel onder naaste familielede verdeel word (intestate erfreg), of kan dit selfs aan die staat verbeurd verklaar word.

Wat is die belangrikste elemente van ‘n testament?

ʼn Testament moet aan 'n aantal wetlike vereistes voldoen, anders kan dit ongeldig verklaar word. Dit moet reg bewoord word, spesifiek geteken en geattesteer word en verkieslik getik wees.

Die onderstaande besonderhede moet ingesluit word:
• Wie die eksekuteur gaan wees.
• In geval van minderjarige kinders, wie die gekose voog moet wees.
• Die spesifieke verdeling van alle bates.
• Volledige name en kontakbesonderhede van alle begunstigdes (persone en/of instansies).
• Enige veranderings aan 'n testament of kodisil moet ook wettig reg gedoen word.

Boedelbelasting

Boedels bo 'n sekere waarde is onderhewig aan boedelbelasting. Erflatings aan eggenote, asook gedeeltes van erflatings aan goedgekeurde weldaadsorganisasies, trusts en publieke weldaadsorganisasies (waarvan kerksondermure oor hul eie publieke weldaadsorganisasie be-skik) is vrygestel van boedelbelasting. Jy kan dus ook na jou afsterwe 'n bydrae tot Koninkryks-werk lewer deur 'n weldaadsorganisasie as 'n begunstigde in jou testament te benoem en sodoende ook ʼn belastingvoordeel te verkry.

Bewaring van jou testament

Sorg dat daar twee oorspronklike afskrifte van jou testament geteken is. Bewaar een in jou Lewenslêer (sien later in die pamflet meer inligting oor hierdie lêer) en die ander by iemand wat jy vertrou. Dit is raadsaam dat jou naaste familielede en eksekuteur weet waar die testament gehou word.

Wat is ‘n erflating?

Dit is óf ‘n gedeelte van jou boedel, die restant van jou boedel, óf spesifieke bemakings soos geskenke wat geld, eiendom of gespesifiseerde artikels kan wees wat jy aan spesifieke persone of instansies benoem. Dit is dus uiters belangrik dat jy professionele hulp en advies inwin om enige misverstande en onaangename rompslomp na jou afsterwe te vermy.

Meer as net ‘n erflating

Hoewel ‘n testament net ‘n dokument is, sal dit beslis een van die belangrikste dokumente wees wat jy ooit sal teken. Dit is ‘n dokument wat na jou afsterwe steeds ‘n teenwoordigheid van jou, en jou lewe op aarde weerspieël. Jy kan selfs na jou dood ‘n bydrae tot Koninkrykswerk lewer, deur ‘n bemaking aan ’n goedgekeurde instansie soos bv. kerksondermure se eie publieke weldaadsorganisasie SUS te maak (vir meer inligting besoek kerksondermure se webwerf by www.kerksondermure.org en druk op die SUS-ikoon vir meer inligting).

Wat is ‘n Lewenslêer

Wanneer jy sterf, moet jou eggenote en/of kinders belangrike dokumentasie en inligting soek - ‘n pynlike proses wat maande kan neem en oedelafhandeling met selfs jare kan vertraag - ‘n tydperk wat vir jou geliefdes wat agterbly, uiters traumaties kan wees.

 Deur ‘n Lewenslêer op te stel en by ‘n professionele en verantwoordelike persoon of instansie te bewaar, verseker jy dat alle persoonlike inligting en dokumente onmiddellik beskikbaar is wanneer jy sou sterf.

 ʼn Lewenslêer sal byvoorbeeld die volgende inligting insluit:

 • Jou geldige testament.
 • Jou begrafniswense.
 • Jou lewende testament (indien van toepassing).
 • Jou orgaanskenkingsinligting (indien van toepassing).
 • Jou persoonlike dokumentasie (van afskrif van ID dokument tot afskrif van munisipale diensrekening, ens.).
 • Alle inligting ten opsigte van jou bates en laste.
 • Kontakbesonderhede van relevante persone en instansies.

Hoe kan kerksondermure jou help?

Ons wil jou graag bystaan en ondersteun met inligting ten opsigte van:

 • Die korrekte persone wat algemene riglyne vir die opstel van ʼn geldige testament aan jou kan verskaf;
 • Verwysing na ʼn professionele persoon vir gevorderde boedelbeplanning en regs gebaseerde navrae;
 • Die proses indien jy ʼn bemaking aan kerksondermure se eie publieke weldaadsorganisasie wil maak; en
 • Die saamstel van ʼn volledige Lewenslêer.

 DVD advertensie

Let wel: Hierdie is slegs ‘n riglyn en moet nie as finansiële en/of regsadvies beskou word nie.

Kontak gerus die Netwerk vir Lewe Sentrum by 012 663 1610 of testamente@ksm.co.za vir enige navrae of inligting.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Gee Genres Unknown Testamentêre Hulp